EN :  
 
 
 
 
 
 

Sieć współpracy

Priorytetem Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie jest promowanie wiedzy, wspieranie innowacji oraz współpraca z biznesem. Aby osiągnąć zakładane priorytety Centrum przykłada dużą uwagę w rozwój sieci współpracy z jednostkami naukowymi oraz szeroko pojętym biznesem w skali nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej. Poniżej przedstawione zostały organizacje partnerskie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie.

 

FoodNetCenter

 

Utworzone w 2006 roku FoodNetCenter wspiera współpracę międzynarodową w ramach badań dotyczących żywnościowych łańcuchów dostaw oraz organizacji sieciowych. FoodNetCenter jest zaangażowane poprzez swoich członków w realizację wielu międzynarodowych projektów. Członkami FoodNetCenter są min.: Instytut Fraunhofera i Uniwersytet Wageningen. Zespół Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie odpowiada za koordynację współpracy z FoodNetCenter Bonn.

Szczegóły dostępne pod adresem http://www.foodnetcenter.uni-bonn.de/

 

GIQS

 

GIQS (Trans Border Integrated Quality Assurance) jest organizacją non-profit działającą od 2001r. w celu ułatwienia międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie rolnictwa i żywności. Początkowo GIQS funkcjonowało, jako projekt współpracy między University of Bonn oraz Wageningen University. Efektywna współpraca przyczyniła się do realizacji wielu międzynarodowych projektów w ramach badań dotyczących żywnościowych łańcuchów dostaw. Członkami GIQS są: uniwersytety i instytucje badawcze, władze publiczne, przedsiębiorstwa reprezentujące wszystkie szczeble łańcucha dostaw oraz indywidualne podmioty. Za koordynację współpracy z GIQS odpowiada Zespół Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie.

Szczegóły dostępne pod adresem: http://www.giqs.org/

 

Klaster Innowacji w Agrobiznesie


Realizowany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie projekt pt. ”Klaster Innowacji w Agrobiznesie” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym). Głównym celem Projektu jest transfer wiedzy do szeroko pojętego biznesu (science to business – S2B), zwiększenie efektywności transferu technologii i wiedzy pomiędzy uczestnikami Klastra, a w rezultacie wzrost potencjału innowacyjnego Mazowsza.

Przedmiotem projektu jest utworzenie powiązania korporacyjnego o znaczeniu regionalnym funkcjonującego w obrębie szeroko rozumianej branży Agrobiznesu. Zainicjowanie współpracy w ramach Klastra będzie miało na celu stworzenie sprawnego narzędzia polityki rozwoju, podnoszącego poziom innowacyjności i konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw. W efekcie realizacji projektu powstanie internetowa platforma Innowacji w Agrobiznesie, dostarczająca informacji, umożliwiająca nawiązywanie współpracy i realizację wspólnych inicjatyw innowacyjnych.

Dane dla interesariuszy:

Klaster Innowacji w Agrobiznesie

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa
Tel: 0048 (22)5934253, 0048 (22)5934254

e-mail: klaster@sggw.pl

http://klaster.sggw.pl/

 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.