EN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katedra Kształtowania Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

Badania stanu środowiska:

 

 1. Inwentaryzacje fauny i flory.
 2. Różnorodność taksonomiczna i fizjologiczna drobnoustrojów w wodach powierzchniowych i uzdatnianych,  glebach i osadach dennych.
 3. Stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego, aktywności biologicznej (zdolności do samooczyszczania i produktywności).
 4. Stan sanitarny prób środowiskowych (wody powierzchniowe, wody uzdatniane, gleby, osady denne, powietrze).
 5. Stopień zagrożenia biologicznego w miejscach pracy, jakości powietrza na terenach specjalnych, efektywności układów wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych.
 6. Skład jakościowy osadu czynnego; ocena skuteczności procesu oczyszczania ścieków, określenie warunków prowadzonego procesu.

Badania glebowe:

 

 1. Podstawowe właściwości fizyczne gleb mineralnych i organicznych.
 2. Właściwości wodne gleb:
 • współczynnik filtracji (metoda studzienkowa, wanna de Wita),
 • właściwości retencyjne gleb – krzywa  pF (metoda bloku pyłowego, metoda komór ciśnieniowych),
 • przewodnictwo wodne przy stanie niepełnego nasycenia (metoda one-step, metoda ewaporacyjna),
 • infiltracja gleb w warunkach laboratoryjnych i terenowych (metoda podwójnych cylindrów, infiltrometry dyskowe),

 1. Pomiary przewodnictwa termicznego ośrodków porowatych oraz zwilżalności gleb.

Opinie, ekspertyzy, projekty

 

 1. Doradztwo, konsultacje naukowo-techniczne, prace koncepcyjne i projektowe dotyczące poprawy warunków wodnych w skali zlewni, jednostki administracyjnej lub gospodarstwa rolnego.
 2. Ekspertyzy w zakresie oceny funkcjonowania urządzeń i systemów melioracji odwadniających i nawadniających.
 3. Koncepcje systemów zagospodarowania i oczyszczania wód deszczowych w obszarach zurbanizowanych, w tym urządzeń wodnych w ogrodach, parkach oraz na terenach rekreacyjnych i sportowych.
 4. Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji wodnych.
 5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych oraz rekultywacja składowisk odpadów.
 6. Zagospodarowania terenów zieleni (układ przestrzenny, szata roślinna, mała architektura, obiekty wodne).

Edukacja i szkolenia

 

Studia podyplomowe, kursy, seminaria i odczyty dla pracowników administracji państwowej i samorządowej, projektantów i inwestorów na temat współczesnych trendów w zakresie kształtowania i ochrony środowiska.

Kontakt:

22 59 353 54
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, budynek 33
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.