EN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katedra Geoinżynierii

Katedra Geoinżynierii

Oferta w zakresie projektów, dokumentacji, ekspertyz i opinii oraz nadzorów:

 1. oceny stanu technicznego budowli inżynierskich; 
 2. dokumentacje geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne i geotechniczne na potrzeby oceny warunków posadowienia budowli inżynierskich, zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych(budownictwo ogólne, przemysłowe, hydrotechniczne, drogowe), składowania i zagospodarowania odpadów przemysłowych i komunalnych; 
 3. opinie i ekspertyzy geotechniczne w zakresie oceny zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego i projekty renaturyzacji; 
 4. oceny wpływu na środowisko istniejących i projektowanych budowli inżynierskich;
 5. projekty budowli hydrotechnicznych (jazy, zapory, wały przeciwpowodziowe i in.) oraz projekty remontu i modernizacji budowli;
 6. projekty nasypów na gruntach słabonośnych (mineralnych i organicznych);
 7. projekty wzmacniania podłoża gruntowego na potrzeby posadawiania budowli (wzmocnienie konsolidacyjne, drenaż pionowy, wibracja wgłębna, iniekcja strumieniowa, kolumny kamienno-żwirowe i wapienno-cementowe, geosyntetyki, stabilizacje chemiczne);
 8. projekty monitoringu budowli hydrotechnicznych i badań kontrolnych jakości;
 9. nadzory geotechniczne (i naukowe) robót ziemnych dla wszystkich rodzajów budownictwa;
 10. projektowanie i nadzór zabezpieczeń przeciwpowodziowych;
 11. ocenę wpływu zbiorników wodnych na tereny przyległe;
 12. odwodnienia budowli i terenów budowlanych oraz nawierzchni dróg, terenów rekreacyjno-sportowych oraz lotnisk.

Badania terenowe wykonywane w Katedrze Geoinżynierii obejmują badania standardowe oraz badania specjalistyczne.

 

Zakres badań standardowych: 


 1. Wiercenia (do głębokości 10 m małośrednicowe i nierurowane oraz z pojedynczym rurowaniem, mechaniczne; do głębokości 20 i 30 m z pojedynczym i podwójnym rurowaniem)
 2. Pobieranie próbek gruntu o strukturze nienaruszonej z otworów wiertniczych próbnikami cienkościennymi typu Shelby, Osterberg  lub NeSGI
 3. Pobieranie próbek wody
 4. Sondowania (dynamiczne: SL, SC, SPT w otworze badawczym; statyczne: CPT stożek Begemanna), PSO  -  sonda krzyżakowa
 5. Badania nośności podłoża i nawierzchni dróg metodą CBR
 6. Badania modułów odkształcenia podłoża i nawierzchni dróg przez obciążanie płytą VSS
 7. Bieżąca kontrola zagęszczenia nasypów i podłoża
 8. Wykonanie i instalowanie piezometrów
 9. Pomiary przemieszczeń budowli (inklinometry, GPS)
 10. Badania zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego substancjami ropopochodnymi

 

Zakres badań specjalistycznych:

 

Sondowania statyczne

 • CPTU  – stożek elektryczny z pomiarem oporu stożka qc, tarcia na pobocznicy fs i ciśnienia wody w porach u
 • DMT (dylatometr Marchettiego)
 • SCPTU (sondowania sejsmiczne “dwugeofonowe”)
 • RCPTU (sondowania elektrooporowe)
 • System BAT do monitoringu wód podziemnych

   


   


  Badania laboratoryjne obejmują badania standardowe oraz badania specjalistyczne.

  Zakres badań standardowych:

   

  Badania właściwości fizycznych gruntu

   

 • uziarnienie metodą sitową,
 • uziarnienie metodą areometryczną,
 • wilgotność gruntu,
 • gęstość objętościowa i gęstość właściwa,
 • granice konsystencji gruntu (wL, wp, ws)
 • zawartość części organicznych,
 • zawartości soli rozpuszczalnych i węglanu wapnia
 •  

   

   Badania zagęszczalności gruntu: aparat Proctora (zestaw normalny i zmodyfikowany), zestaw do oznaczania minimalnej (rdmin) i maksymalnej (rdmax) gęstości objętościowej szkieletu gruntowego

   Badania ściśliwości

   Badania edometryczne (1,6 MPa)

   Badania chemiczne gruntów zanieczyszczonych i odpadów

   Badania wytrzymałości przy jednoosiowym ściskaniu

   Badania wytrzymałości na ścinanie metodami: bezpośredniego ścinania, prostego ścinania, trójosiowego ściskania typu UU, CU i CD

  Badania przepuszczalności hydraulicznej metodami: stałego gradientu (aparat WZK2), metoda zmiennego gradientu


  Zakres badań specjalistycznych:

   

  Badania charakterystyk odkształceniowo – wytrzymałościowych

   

 • aparat trójosiowy do badań gruntów spoistych i niespoistych w małym zakresie odkształceń od 10–3 % przy wykorzystaniu lokalnego (wewnątrzkomorowego) pomiaru przemieszczeń próbki
 • aparaty trójosiowe do badań typu UU, CU, CD próbek nasyconych i nienasyconych wodą prowadzonych w warunkach ciśnienia wyrównawczego
 • aparat trójosiowy do badań próbek gruntów gruboziarnistych, organicznych i materiałów odpadowych
 • system do pomiaru prędkości fali poprzecznej i podłużnej podczas bania w aparacie trójosiowym i konsolidometrze
 • automatyczny aparat trójosiowy firmy GEOTAC
 • aparat bezpośredniego ścinania gruntów gruboziarnistych organicznych i materiałów odpadowych (250 x 250 mm)
 •  

   

  Badania ściśliwości gruntu

   

 • badania edometryczne prowadzone metodą IL (30 MPa pionowego obciążenia) oraz metodą CRS
 • edometr UPC z kontrolowanym ujemnym ciśnieniem wody w porach (ciśnieniem ssania gruntu)
 •  

   

  Badania przepuszczalności hydraulicznej gruntu

 • aparat do badania gruntów w warunkach wymuszonego i kontrolowanego nasycenia oraz stanu naprężenia
 • urządzenie do pomiarów potencjału wodno-gruntowego
 • stanowisko do badań strat ciśnienia i zamulania rurociągów działających w systemie odwadniającym i odwadniająco-nawadniającym
 • system Trautwein do badań przepuszczalności hydraulicznej w gruntach spoistych wykorzystywanych do naturalnych uszczelnień
 • aparat MAKS do wyznaczania przepuszczalności hydraulicznej w warunkach wymuszanych i kontrolowanych zmian objętości próbki
 • system do badań przepuszczalności gruntu metodą stałej objętości przepływu, tzw. flow-pump
 • komora Rowe’a do badań przepuszczalności hydraulicznej poziomego kierunku pionowym i poziomym

 •  

  Badania geosyntetyków

 • stanowisko do badań oporów tarcia kontaktu grunt-materiał syntetyczny
 • aparat do wyznaczania przepuszczalności gazowej i wodoprzepuszczalności poprzecznej geosyntetyków
 • aparat umożliwiający ocenę podatności geosyntetyków przepuszczalnych na kolmatację mechaniczną cząstkami gruntu
 • edometr do badań grubości geosyntetyków

 •  

  Badania przebić hydraulicznych

   

   

   

   

  Kontakt:

  22 59 352 00
  02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, budynek 33
   
   
   

  Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

   

  Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.