EN :  
 
 
 
 
 
 

O projekcie

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie

Kierownik Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie - Dr inż. Sebastian Jarzębowski

W celu realizacji zadań projektu powołane zostały 3 zespoły tj:

Zespół ds. Innowacji

(Komercjalizacja wyników badań naukowych, obrót własnością intelektualną, transfer wiedzy z uczelni do firm)

Koordynator Zespołu ds. Innowacji - Dr Piotr Gołasa
Zakres obowiązków:

 • koordynacja działań Zespołu ds. Innowacji,
 • koordynacja prac Centrum związanych z realizacją projektów,
 • doradztwo w zakresie rozwijania przedsiębiorczości akademickiej,
 • identyfikacja i komercjalizacja innowacyjnych projektów,
 • doradztwo skierowane do naukowców w zakresie komercjalizacji innowacyjnych projektów oraz możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej,
 • dokonywanie wstępnej oceny potencjału rynkowego nowych technologii,
 • przygotowywanie ofert technologicznych oraz kontakt z potencjalnymi klientami lub inwestorami.

 

Zespół ds. Promocji i edukacji

(Promocja przedsiębiorczości akademickiej, edukacja dla przedsiębiorczości, działalność informacyjna)

Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji - Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska
Zakres obowiązków:

 • koordynacja działań Zespołu ds. Promocji i Edukacji,
 • koordynacja działań informacyjnych,
 • kontakty z mediami,
 • działania informacyjne, organizacyjne, edukacyjne i promocyjne w ramach projektów,
 • działania promocyjne i edukacyjne związane z przedsiębiorczością studencką,
 • promocja przedsiębiorczości akademickiej, odkryć naukowych, kontaktów z biznesem.

 

Zespół ds. Funduszy strukturalnych

(Fundusze strukturalne: wsparcie, monitoring, informacja)

Koordynator Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych - Dr Mariusz Maciejczak
Zakres obowiązków:

 • koordynacja prac związanych z realizacją projektów,
 • nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorstwami aktywnymi w dziedzinie B+R,
 • poszukiwanie innowacyjnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców SGGW.

Projekt

Projekt w ramach Programu “Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” zakłada realizację szeregu inicjatyw ukierunkowanych na stworzenie na Uczelni warunków do świadczenia usług dot. transferu i komercjalizacji wiedzy z SGGW do gospodarki oraz promocji przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników i studentów Uczelni.

Cele szczegółowe:

 • Wzmocnienie kompetencji kadr sektora nauki w zakresie zarządzania projektami naukowymi oraz komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Nabycie umiejętności nawiązywania i rozwijania współpracy z podmiotami gospodarczymi
 • Wdrożenie rozwiązań informatycznych, usprawniających proces przepływu informacji w zakresie działalności B+R (tj. platforma e-learningowa, portal).
 • Zwiększenie wśród osób zaangażowanych w realizację prac B+R oraz ogółu społeczeństwa, świadomości w zakresie roli skutecznego zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami
 • Zdobycie wiedzy na temat możliwości pozyskiwania środków m.in. z funduszy europejskich na projekty badawczo-rozwojowe.
 • Zdobycie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu badaniami naukowymi
 • Rozszerzenie wiedzy pracowników sektora B+R na temat komercjalizacji prac badawczych.
 • Rozszerzenie wiedzy pracowników sektora B+R na temat problematyki ochrony własności intelektualnej.

Trwałym rezultatem realizacji projektu będzie utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie, którego misją będzie poprawienie wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego SGGW dla szeroko rozumianego agrobiznesu i całej gospodarki narodowej.

Działalność Centrum oparta jest na trzech filarach:

 • Baza Ekspertów – promujemy intelektualne zaplecze SGGW
 • Wspieranie innowacji – czyli rozwój oparty o nowe technologie,
 • Połączenie nauk i biznesu – jeszcze nigdy biznes i nauka nie były tak blisko

Jedną z możliwych form współpracy pomiędzy uczelnią a gospodarką jest realizacja projektów badawczych na zlecenie firm lub też angażowanie się we wspólne prace badawczo-rozwojowe.

Proponowane przez Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie szkolenia oraz konsultacje będą miały na celu wyposażenie środowiska akademickiego jak i przedsiębiorców we wszelkie kompetencje niezbędne do skutecznego wdrażania nowatorskich projektów i rozwiązań. Ich efektem będzie także rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie, pełniącego funkcję punktu informacyjno-doradczego w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz zarządzania własnością intelektualną, obejmuje:

 • opracowanie misji, celów oraz obszarów działania, powołanie zespołów roboczych
 • przygotowanie strategii wykorzystania narzędzi umożliwiających skuteczne działania w zakresie współpracy uczelni z gospodarką oraz zarządzania własnością intelektualną (jakie informacje jakimi kanałami dystrybucji – Internet, szkolenia, biuletyny, portale, reklamy)
 • cykl szkoleń dla pracowników naukowych SGGW

Ponadto Projekt obejmuje realizację następujących działań:

 • opracowanie narzędzia informatycznego do upowszechniania oferty technologiczno-usługowej i eksperckiej SGGW w Warszawie na rzecz gospodarki regionu,
 • przygotowanie internetowej bazy danych ekspertów SGGW,
 • promocja i informacja o możliwościach i korzyściach funkcjonowania bazy danych ofert technologiczno-usługowych i bazy ekspertów SGGW;
 • utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie, pełniącego funkcję punktu informacyjno-doradczego w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz zarządzania własnością intelektualną,
 • przeszkolenie personelu i opracowanie narzędzi pracy Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie (CITWA),
 • szkolenia dla personelu CITWA;
 • cykl wydawniczy – Biuletyn CITWA (wydanie 4 numerów);
 • uruchomienie serwisu internetowego CITWA;
 • opracowanie logo oraz systemu identyfikacji wizualnej CITWA;
 • wstępne studium możliwości utworzenia Klastra Innowacji w Agrobiznesie pełniącego funkcję parku technologicznego
 • organizacja cyklu 4 spotkań branżowych;
 • przygotowanie ekspertyzy zapotrzebowania regionu Mazowsza na tworzenie firm działających w obszarze innowacji w agrobiznesie;
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.