EN :  
 
 
 
 
 
 

Jak działamy ?

Projekt utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie zakłada realizację szeregu inicjatyw ukierunkowanych na stworzenie na Uczelni warunków do świadczenia usług dot. transferu i komercjalizacji Wiedzy z SGGW do gospodarki oraz promocji przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników i studentów Uczelni.

Cele główne

 • Wzmocnienie kompetencji kadr sektora nauki w zakresie zarządzania projektami naukowymi oraz komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Nabycie umiejętności nawiązywania i rozwijania współpracy z podmiotami gospodarczymi
 • Wdrożenie rozwiązań informatycznych, usprawniających proces przepływu informacji w zakresie działalności B+R (tj. platforma e-lerningowa, portal).
 • Zwiększenie wśród osób zaangażowanych w realizację prac B+R oraz ogółu społeczeństwa, świadomości w zakresie roli skutecznego zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami
 • Zdobycie wiedzy na temat możliwości pozyskiwania środków m.in. z funduszy europejskich na projekty badawczo-rozwojowe.
 • Zdobycie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu badaniami naukowymi
 • Rozszerzenie wiedzy pracowników sektora B+R na temat komercjalizacji prac badawczych.
 • Rozszerzenie wiedzy pracowników sektora B+R na temat problematyki ochrony własności intelektualnej.

Trwałym rezultatem realizacji projektu będzie utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie, którego misją będzie poprawienie wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego SGGW dla szeroko rozumianego agrobiznesu i całej gospodarki narodowej.

Działalność Centrum oparta będzie na trzech filarach:

 1. Promowanie wiedzy – wykorzystywanie intelektualnego zaplecza SGGW.
 2. Wspieranie innowacji – rozwój oparty o nowe technologie, metody badawcze i rynkowe wdrożenia produktów i usług, wspieranie przedsiębiorczości akademickiej.
 3. Współpraca z biznesem – wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych, stymulowanie szybszego rozwoju gospodarki przy wsparciu nauki.

Jedną z możliwych form współpracy pomiędzy uczelnią a gospodarką jest realizacja projektów badawczych na zlecenie firm lub też angażowanie się we wspólne prace badawczo-rozwojowe.

Proponowane przez Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie szkolenia oraz konsultacje będą miały na celu wyposażenie środowiska akademickiego jak i przedsiębiorców we wszelkie kompetencje niezbędne do skutecznego wdrażania nowatorskich projektów i rozwiązań. Ich efektem będzie także rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.